Giải pháp đào tạo toàn diện

Doanh nghiệp thường tốn rất nhiều chi phí cho đào tạo nhưng vẫn không hiệu quả. Một trong những nguyên nhân đó là do chúng ta đã thực hiện đào tạo một cách manh mún, thiếu hoạch định. Công tác đào tạo chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi được xây dựng trên cơ sở của hoạch định nguồn nhân lực & mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
 
Các tin khác...