CEO ngành sản xuất

Để lèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công, CEO cần thực sự là những thuyền trưởng chuyên nghiệp nhưng tại sao chúng ta chưa thể?
 
CEO ngành nhà hàng, khách sạn

Để lèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công, CEO cần thực sự là những thuyền trưởng chuyên nghiệp nhưng tại sao chúng ta chưa thể?
 
Các tin khác...